ใบสมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด
120 ถ.บายพาส ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043515220 โทรสาร 043513625 http://www.pptech.ac.th
ประวัติผู้สมัคร
รหัสนักเรียน : WEB0045  
1. นาย นาง นางสาว : .... .... ชื่อเล่น : ..... .....
เกิดวันที่ . . เดือน . . ปี . บัตรประชาชน - - - -
อายุ .. .. ปี เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
2. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่. .หมู่ . . บ้าน . . ถนน . . ตำบล . .
อำเภอ . . จังหวัด . . รหัสไปรษณีย์ . . เบอร์โทร . .
3. ชื่อสกุล บิดา . . บัตรประชาชน - - - -
อาชีพ .. .. ชื่อสกุล มารดา .. ..
บัตรประชาชน - - - - อาชีพ . .
4. เรียนจบชั้น .. .. จากสถานศึกษา .. ..
ตำบล . .อำเภอ . . จังหวัด . . รหัสไปรษณีย์ .
มีความประสงค์จะสมัครเรียนและเดินทางโดย : เดินทางมาเอง หอพักโรงเรียน รถรับส่ง
หลักสูตร
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

สาขาวิชา

 
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.กาตลาด
4.ช่างยนต์
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.กาตลาด
4.ช่างยนต์
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
7705N